Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »SP«) za storitev MOBIKREDIT so sestavni del kreditnih pogodb, ki so v skladu s temi SP sklenjene med kreditojemalci in podjetjem MOBILNE FINANCE d.o.o. in katerih predmet je produkt MOBIKREDIT. SP so vedno dostopni na internetnih straneh www.mobikredit.si, kjer se lahko SP natisnejo ali pa dostopni brezplačno v pisni obliki v poslovalnici podjetja MOBILNE FINANCE d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Vsa razmerja, ki morebiti niso urejena s temi SP, se urejajo v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih in Zakonu o varstvu potrošnikov.

Podatki o kreditodajalcu:

Ime družbe: MOBILNE FINANCE d.o.o.

Sedež in poslovalnica: Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš

Davčna številka: 23047682

Matična številka: 8123993000

TRR: SI56 6100 0001 8618 527 (Delavska hranilnica d.d.)

Telefon: 02/620-03-51 GSM: 040/822-402 e-pošta: mobikredit@mo-fin.si spletni naslov: www.mobikredit.si

Kreditno pogodbo lahko sklene le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, ter je zaposlena v RS. Hkrati mora pred odobritvijo kredita izkazati ustrezno kreditno sposobnost, katero oceni podjetje MOBILNE FINANCE d.o.o. Postopek sklenitve pogodbe MOBIKREDIT

2. Ocena kreditne sposobnosti

Kreditodajalec mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe oceniti kreditno sposobnost kreditojemalca, kar stori vsakokrat v skladu z veljavnimi določbami Zakona o potrošniških kreditih (v nadaljevanju »ZPotK«). V kolikor kreditodajalec zavrne kreditodajalca, ga o tem obvesti, v kolikor tako določajo določila ZPotK.

3. Podpis instrumentov zavarovanja in izkazovanje kreditne sposobnosti

Kreditojemalec mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe podpisati pravilno izpolnjene menice in pripadajoče menične naloge, ki se označijo kot instrumenti zavarovanja plačila kredita. Prav tako mora kreditodajalcu poslati zahtevane dokumente, ki izkazujejo ustrezno kreditno sposobnost, ter identifikacijo kreditojemalca. Kreditojemalec lahko instrumente zavarovanja in ostalo  potrebno dokumentacijo brezplačno naroči pri kreditodajalcu, kateri mu jih pošlje po pošti ali e-pošti, lahko pa jih kreditojemalec podpiše v poslovalnici kreditodajalca. Kreditno sposobnost dokazuje kreditojemalec z zadnjimi bančnimi izpiski transakcij in plačilnimi listami. Kreditodajalec lahko po potrebi zahteva še dodatno dokumentacijo. V skladu z zakonodajo se nato izdela bonitetna ocena kreditojemalca. Podatke o zadolženosti in druge v skladu z ZPotK pridobi kreditodajalec tudi z vpogledom v sistem SISBON.

4. Predhodne informacije

Kreditodajalec mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe kreditojemalcu zagotoviti predhodne informacije o kreditu pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, na obrazcu za predhodne informacije o kreditu, z vsemi zakonsko določenimi podatki.

Pri kreditnih pogodbah, ki se na zahtevo kreditojemalca sklenejo s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja zahtevanih predhodnih informacij, kreditodajalec izpolni to obveznost do kreditojemalca takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.

Kreditodajalec mora kreditojemalcu na njegovo zahtevo zagotoviti tudi brezplačen izvod osnutka kreditne pogodbe, ki vsebuje pogodbene informacije v skladu z  ZPotK, razen če nima namena skleniti kreditne pogodbe s kreditodajalcem.

5. Pridobitev OSEBNEGA KREDITNEGA GESLA

Osebno identifikacijsko kreditno geslo (mobikredit geslo) pomeni niz številk ali črk, ki je stranki dodeljeno ob podpisu inštrumentov zavarovanja za produkt MOBIKREDIT ter po preverjanju bonitete in zadolženosti kreditojemalca. Z osebnim identifikacijskim mobikredit  kreditnim geslom se identificira v primeru naročil sklenitve kreditne pogodbe preko telefona ali e-pošte in je enako veljavno kot podpis stranke. Geslo je veljavno šele takrat, ko kreditodajalec od kreditojemalca prejme vse potrebne podpisane in potrjene dokumente.

 • Naročilo kredita in sklenitev kreditne pogodbe in strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja Kreditojemalec kreditno pogodbo s kreditodajalcem sklene na enega izmed naslednjih možnih načinov: a. Sklenitev s podpisom naročila kredita v poslovalnici kreditodajalca ali preko klasične pošte
 • Sklenitev na daljavo preko telefonskega naročila kredita in identifikacijo z osebnim kreditnim geslom
 • Sklenitev na daljavo s potrditvijo naročila kredita preko e-pošte ali sms sporočila in identifikacijo z osebnim kreditnim geslom

Kreditojemalec z naročilom kredita potrjuje sklenitev kreditne pogodbe na zgoraj omenjene načine, ter potrjuje tudi sprejetje teh splošnih pogojev poslovanja, ki so del kreditne pogodbe. Kreditna pogodba se šteje za sklenjeno takrat, ko jo potrdi tudi kreditodajalec. Kreditodajalec potrdi in sklene kreditno pogodbo, ter izplača kredit, v roku sedmih delovnih dni po prejetju naročilu kredita s strani kreditojemalca. Vsi datumi trajanja kreditne pogodbe in zapadlosti obveznosti se prilagodijo tako, da pričnejo teči na dan izplačila kreditnega zneska kreditojemalcu, ter tako zagotavljajo nespremenjena razmerja postavk za izračun eom.

Kreditojemalec lahko vse naštete korake opravi osebno v naši poslovalnici ali preko e-pošte, sms sporočila ali preko telefonskega naročila. Ne glede na obliko naročila kredita in sklenitve pogodbe, se šteje, da je pogodba sklenjena pisno na papirju ali enem izmed trajnih nosilcev podatkov, ko jo potrdi in sklene tudi kreditodajalec. Kreditojemalec zagotovi, kreditojemalec pa brezplačno prejme izvod kreditne pogodbe pisno na papirju ali na enem od trajnih nosilcev podatkov.

6. Izplačilo kredita MOBIKREDIT

Izplačilo se izvrši na delovni dan, ko sklenitev kreditne pogodbe potrdi poleg kreditojemalca še kreditodajalec. Kreditodajalec potrdi in sklene pogodbo v roku sedem delovnih dni po prejemu naročila kredita s strani kreditojemalca.

7. Stroški kredita in izračunavanje EOM

Stroški, ki jih pri rednem odplačilu v skladu s pogodbenimi določili zaračunava kreditodajalec, so izključno stroški rednih obresti, ki so določene v vsakokrat veljavnem ceniku, pogodbi in pripadajočemu planu plačila in so zajete v izračunu EOM, v skladu z vsakokrat veljavnim ZPotK.

Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita, ki jih mora plačati kreditojemalec in so za odobritev kredita obvezni, razen dajatev in stroškov, ki jih mora kreditojemalec plačati pri nakupu blaga ali storitev ali dodatnih neobveznih plačljivih storitev na zahtevo kreditojemalca, ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. EOM se izračuna ob naročilu kredita oziroma sklenitvi pogodbe v skladu z ZPotK.

8. Dodatni stroški MOBIKREDIT v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti

V primeru, da kreditodajalec ne izpolni obveznosti v celoti in v skladu s pogodbenimi roki in zneski, lahko kreditodajalec zaračunava naslednje stroške: stroški zamudnih obresti

 • stroški opominov
 • stroški upravljanja zapadlega neplačanega kredita
 • stroški dodatne administracije
 • stroški postopkov izvensodne izterjave in odpovedi pogodbe s strani kreditodajalca
 • stroški sodne izterjave s pripadajočimi stroški po ceniku kreditodajalca
 • stroški pozivov k plačilu z obvestilom pred unovčenjem garancije
 • stroški unovčevanja zavarovanja
 • stroški obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja
 • ostali stroški izvensodne in sodne izterjave s pripadki po ceniku zunanjega izvajalca (v kolikor te storitve izvaja zunanji izvajalec)

Stroški zaradi neizpolnjevanja se obračunajo v skladu s vsakokrat veljavnim cenikom kreditodajalca in v skladu z določili ZPotK in na podlagi ZPotK niso zajeti v izračunu EOM.

Posledice neizpolnjevanja pogodbenih pogojev

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani kreditojemalca lahko kreditodajalec unovči garancijo za plačilo kredita, preda kreditojemalca v izvensodno izterjavo, sproži odpoved pogodbe in zoper kreditojemalca sproži sodni postopek za prisilno izterjavo in izvršbo terjatev. Vse stroške zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti nosi kreditojemalec. Stroški neizpolnjevanja pogodbe se obračunajo po vsakokratnem ceniku kreditodajalca, hkrati pa ne smejo presegati zakonsko določenih zamudnih obresti.

9. Neobvezne dodatne plačljive storitve

Kreditodajalec lahko po sklenitvi kreditne pogodbe kreditojemalcu ponudi tudi neobvezne dodatne storitve, ki s kreditno pogodbo niso predvidene ali določene, in niso obvezna sestavina kreditne pogodbe in ne predstavljajo pridobitev pravice kreditojemalca, do katere je sicer upravičen na podlagi določil Zakona o potrošniških kreditih ali katerega izmed drugih zakonov, ki urejajo poslovanje s potrošniki. Takšne neobvezne dodatne storitve niso pogoj ali obveza za sklenitev kreditne pogodbe. Te storitve ne vplivajo na odobritev kredita, kreditojemalec jih lahko naroči šele po naročilu in sklenitvi kreditne pogodbe oziroma v celotnem trajanju kreditne pogodbe in po tem, zato tudi niso zajete pri izračunu efektivne obrestne mere. Dodatne neobvezne storitve so namenjene zagotavljanju udobnejših, prilagodljivejših in nadstandardnih storitev, ki v skladu z ZPotK niso določene kot obvezna sestavina kreditnega posla. Uporaba teh storitev na noben način ne vpliva na ugotavljanje bonitete in odobritev posameznega kredita. Dodatne neobvezne storitve se lahko uporabljajo le in izključno na željo uporabnika storitev.

Dodatne neobvezne storitve so plačljive v skladu s cenikom kreditodajalca. Izvedba takih storitev se izvede izključno na željo kreditojemalca, na podlagi osebnega, pisnega, ustnega ali telefonskega naročila. Takšna storitev nima narave obveznega stroška kredita, saj uporaba take storitve ni obvezna in ne vpliva na odobritev kredita. Prav tako lahko takšno storitev kreditojemalec kadarkoli med izvajanjem ali trajanjem pogodbe zavrne ali prekliče, četudi jo je že naročil, in je upravičen do vračila morebiti že vplačanega zneska za takšno storitev. Morebitno vračilo že vplačanega zneska za dodatno neobvezno storitev lahko kreditojemalec zahteva pisno s priporočeno pošiljko na naslov kreditodajalca v roku 90 dni po preteku trajanja pogodbe. Kreditodajalec prav tako ne more in ne sme izvajati in zaračunati katerekoli neobvezne dodatne plačljive storitve, če tega ne zahteva kreditojemalec. Vse dodatne neobvezne plačljive storitve stranka poravna ob koncu trajanja kreditne pogodbe, razen, če je dogovorjeno drugače. Stranka lahko kadarkoli zahteva izpis naročenih dodatnih neobveznih plačljivih storitev.

Dodatne neobvezne plačljive storitve iz zgornjega odstavka so lahko:

 1. Strošek prestavitve plačila posameznega obroka; na podlagi naročila kreditojemalca se lahko poljubno prestavi datum plačila za posamezno obveznost. Posledičnokreditojemalec izbere drug datum za plačilo ene posamezne obveznosti naenkrat, vendar največ v roku 20 dni od začetnega datuma zapadlosti. Vsaka prestavitev posameznega datuma plačila obveznosti na zahtevo kreditojemalca za vsako posamezno obveznost se zaračuna posebej po veljavnem ceniku.
 2. Preklic postopka unovčenja menice; v kolikor je bil sprožen postopek unovčitve garancije/menice, lahko kreditojemalec na podlagi naročila pri kreditodajalce naroči preklicposamezne unovčitve garancije/menice, v kolikor ta še ni bila unovčena. Storitev preklica postopka unovčenja posameznega instrumenta garancije/menice se izvede le na zahtevo kreditojemalca ter takoj po naročilu in se zaračuna v skladu s cenikom.
 3. Strošek odloga izvršbe na zahtevo kreditojemalca; v kolikor je kreditodajalec že pripravil predlog za vložitev sodne izvršbe za izterjavo dolga, lahko kreditojemalec na lastnozahtevo in na podlagi naročila prestavi, oziroma odloži vložitev predloga sodne izvršbe v skladu z dogovorom s kreditodajalcem. Strošek odloga izvršbe se zaračuna v skladu s cenikom.
 4. Obveščanje o zapadlosti o obrokih (poštno ali elektronsko, vključen brezplačen izpolnjen UPN); kreditojemalec lahko naroči storitev, na podlagi katere se stranko pravočasno(nekaj dni pred zapadlostjo) obvešča o zapadlosti posameznih obveznosti. Vključen je brezplačni izpolnjen obrazec UPN, ki vsebuje vse potrebne podatke, vključno s pravilnim pogodbenim sklicem za plačilo posamezne obveznosti. Kreditodajalec lahko na podlagi koriščenja te storitve tudi kadarkoli osebno v poslovalnici brezplačno pridobi dodaten ali nov UPN obrazec. Obveščanje lahko poteka preko klasične pošte ali preko e-pošte. Ta storitev se zaračuna na zahtevo kreditojemalca in v skladu s cenikom.
 5. Izvedba kompenzacije med različnimi obveznostmi in izplačili; v kolikor stranka želi naročiti poravnavo katerekoli od strankinih obveznosti ali iz naslova obveznosti prikreditodajalcu ali drugem upniku, in želi, da to izvede kreditodajalec iz sredstev odobrenega kredita, lahko takšno storitev posebej naroči. Takšna storitev kompenzacije se obračuna na podlagi zahteve kreditojemalca in v skladu s cenikom.
 6. Opcija nadstandard; predstavlja opcijo, ki jo lahko naroči kreditojemalec in predstavlja neobvezno nadstandardno vodenje kredita in razširjeno veljavnost ter uporaboidentifikacijskega osebnega mobikredit gesla. Vsebuje storitev obveščanja o obrokih z vključenimi UPN, prednostno obravnavo med obdelavo posameznih zahtevkov, vlog, telefonsko podporo in svetovanje v času najetja kredita. Le stranke s to opcijo lahko svoje kreditno geslo uporabijo tudi za nakupe na obroke za izdelke, ki jih ponudi kreditodajalec v svojih posebnih ponudbah. Nakup se opravi le z uporabo enakega mobikredit osebnega gesla (ki se uporablja za naročilo kredita), nakup je brez pologa, brez obresti, opcija nadstandard pa zagotavlja dodaten 10 % popust na ponujeno ceno. Nakup pa se lahko opravi pod pogojem, da kreditodajalec nima neporavnanih zapadlih obveznosti do kreditodajalca.

Z naročilom kredita in sklenitvijo kreditne pogodbe preko telefona, e-pošte, sms sporočila ali osebno pisno s podpisom, kreditojemalec podaja vse naslednje izjave:

 • potrjujem, da mi je kreditodajalec pred naročilom kredita in sklenitvijo kreditne pogodbe zagotovil predhodne informacije v skladu z ZPotK, ter izdelal bonitetno oceno mojekreditne sposobnosti v skladu z ZPotK
 • potrjujem, da so mi bili dani v pregled SP, da sem jih prebral, bodisi na spletni strani www.mobikredit.si ali v poslovalnici kreditodajalca, in sem se tako z njimi v celoti seznanilter, da se z njimi v celoti strinjam in jih sprejemam kot zavezujoč del kreditne pogodbe
 • soglašam, da kreditodajalec MOBILNE FINANCE d.o.o. obdeluje in uporablja moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom prostovoljno posredovala družbi za namen naročila,sklenitve in izpolnitve kreditne pogodbe; in v zvezi s tem potrjuje, da je seznanjen:
 • s svojo pravico, da od družbe MOBILNE FINANCE d.o.o. (v nadaljevanju tudi: »upravljavec osebnih podatkov«) lahko pisno zahteva, da se mu omogoči vpogled v katalogzbirke osebnih podatkov; da se mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da se mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj ter mu omogoči, da jih prepisuje ali kopira; da mu posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; da se mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani njegovi osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da se mu da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njem vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da se mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da se mu pojasni tehnične oziroma logično tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njegovih osebnih podatkov
 • s pravico, da od družbe MOBILNE FINANCE d.o.o. pisno zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurniali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani
 • z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku njegovih osebnih podatkov: MOBILNE FINANCE d.o.o., s sedežem na naslovu Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matičnaštevilka: 8123993000, davčna številka: 23047682, TRR za vplačila obveznosti: SI56 6100 0001 8618 527.

Pogoji pridobitve kredita:

 • Starost kreditojemalca minimalno 18 let
 • Slovensko državljanstvo
 • Zaposlitev ali pokojnina
 • Osebni račun brez blokad ali izvršb
 • Poslovanje na osebnem računu znotraj dovoljenih limitov
 • Urejeni dokumenti instrumentov garancije (menice, nalogi,ostalo po potrebi,…)
 • Potrjene predhodne informacije o kreditu v skladu z ZPotK
 • Opravljena preverba bonitete kreditojemalca in potrditev ustreznosti plačilne sposobnosti v skladu z ZPotK
 • Pridobljeno veljavno OSEBNO IDENTIFIKACIJSKO MOBIKREDIT KREDITNO GESLO
 • Naročilo kredita in sklenitev pogodbe na način, kot jih opredeljujejo ti SP (pravilno naročilo, pravilni podpisi, pravilna identifikacija stranke)
 • Kreditodajalec mora imeti pred izplačilom kreditne pogodbe poravnane vse obveznosti do kreditodajalca
 • Kreditojemalec ima lahko naenkrat aktivno le eno kreditno pogodbo oziroma več pogodb, v kolikor vsota kreditnih zneskov vseh aktivnih pogodb ne presega odobrenega zneskakredita.

Cenik stroškov je priloga in sestavni del teh SP, objavljen pa je tudi v prostorih kreditodajalca ter na spletni strani kreditodajalca www. mobikredit.si.

10. Plačilo kredita

Kreditojemalec je do roka dospelosti, v skladu s pogodbo in planom plačila, dolžan poravnati svoje obveznosti na TRR kreditodajalca MOBILNE FINANCE d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, številka TRR: SI56 6100 0001 8618 527 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.), s sklicem na številko pogodbe.

V kolikor kreditojemalec ob plačilu obveznosti navede napačen sklic po lastni krivdi, se na stroške kreditojemalca opravi preknjižba plačila na pravilni sklic. Stroški preknjižbe se zaračunajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom.

Instrumenti zavarovanja so lahko:

 • Administrativna prepoved na dohodek
 • Izpolnjene osebne menice in pripadajoči nalogi
 • V primeru slabše bonitete lahko kreditodajalec zahteva še dodatno garancijo

Kreditojemalec jamči za plačilo vseh svojih obveznosti z vsem svojim premoženjem, dovoljuje hipoteko na nepremičninah ali premičninah, se strinja z eventualno dodatno garancijo in s sklenitvijo kreditne pogodbe dovoljuje administrativno prepoved na plačo oz. pokojnino tudi v primeru, če bi vsi odtegljaji skupaj presegli 1/3 plače oz. pokojnine, če bi jo kreditodajalec MOBILNE FINANCE d.o.o. predložil v odplačevanje kreditojemalčevemu delodajalcu, oziroma izplačevalcu dohodka.

Kreditojemalec izrecno dovoljuje, da se sodna izvršba za namen poplačila katerekoli obveznosti do podjetja MOBILNE FINANCE d.o.o. lahko poplača iz naslednjih virov:

 • iz osebnega dohodka kreditojemalca (plača, pokojnina, drugo,…)
 • iz kateregakoli bančnega računa kreditojemalca
 • z rubežem kreditojemalčevih premičnin in nepremičnin

Z naročilom in sklenitvijo kreditne pogodbe kreditojemalec potrjuje, da kreditne pogodbe ne sklepa zaradi težkega premoženjskega stanja, ter, da sklenitev te pogodbe ni posledica njegove nezadostne izkušenosti, lahkomiselnosti ali odvisnosti.

V kolikor kreditojemalec ugotovi, da je sklenitev te pogodbe posledica težkega materialnega stanja, nezadostne izkušenosti, lahkomiselnosti ali odvisnosti, je dolžan od te pogodbe takoj odstopiti, ter o tem takoj obvestiti kreditodajalca.

Kreditojemalec se obvezuje, da bo do izpolnitve svojih obveznosti iz naslova kreditne pogodbe kreditodajalca MOBILNE FINANCE d.o.o. brez odlašanja pisno obvestil o kakršni koli spremembi podatkov, ki jih je do tedaj posredoval kreditodajalcu.

11. Pravna varnost in reševanje sporov

Pri sklepanju poslov za produkt MOBIKREDIT se uporablja pravo Republike Slovenije, še posebej Zakon o potrošniških kreditih. Dajalec kredita v skladu z ZIsRPS in lastnim pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja po tem zakonu. Za izvensodno reševanje pritožb se lahko kreditojemalci obrnejo na pogodbenega partnerja Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana (tel.:082056590), ki ga priznavamo kot ponudnika v skladu z ZIsRPS. Izvensodni spor se rešuje po metodi mediacije. V tem primeru je kreditodajalec kot ponudnik storitve z zakonom obvezan, da sodeluje v postopku. Vlogo se odda pisno na njihovem naslovu, priložiti je potrebno vso dokumentacijo v zvezi z nastalim sporom. Za reševanje morebitnih sodnih sporov, nastalih iz te pogodbe je pristojno Okrajno sodišče v Mariboru. Za nadzor nad kreditodajalci je pristojen Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Več o Evropskem centru za reševanje sporov najdete na sledeči povezavi: http://www.ecdr.si/

Kontakti: info@ecdr.si, telefon: 08/205-65-90

V skladu s 32.členom ZIsRPS objavljamo elektronsko povezavo na platformo za SRPS:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Splošni pogoji veljajo do preklica.

MOBILNE FINANCE d.o.o.